PODIJELI

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 19 novembar, 2018 godine u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko – konsultantskom kompanijom Ernst & Young Beograd doo i Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE) uspješno održalo seminar na temu „Proces supervizorske procjene (eng. Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Europske Unije.

Seminaru je prisustvovalo više od 55 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, mikrokreditnih organizacija, regulatora, i međunarodnih donatora. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Ernst & Young sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, procesa supervizorske procjene, internih procjena adekvatnosti kapitala i likvidnosti, bankarstva i finansija.

Cilj ovog seminara je bio da kolege iz regiona razmjene svoja iskustva te podijele svoje znanje sa lokalnim bankarskim i finansijskim sektorom u BiH oko procesa supervizorske procjene u skladu sa zahtjevima propisanim od strane regulatora iz Europske unije. Pred bankarskim sektor BiH su brojni izazovi usklađivanja sa regulatornim okvirom EU. SREP predstavlja sveobuhvatni model revizije i ocjene banaka, koji uključuje dubinsku analizu procesa, metodologija, poslovnog modela i svih rizika kojima su banke izložene. Zbog toga razumjevanje ovog okvira predstavlja ključni elemenat provođenja supervizije i procjene rizika, kako pojedinačnih banaka, tako i sektora u cjelosti.“ – izjavio je Amir Softić, Predsjednik UPRMBiH.

Ovaj seminar predstavlja nastavak edukacijskog programa UPRMBiH zasnovanog na međunarodno priznatoj metodologiji sa glavnim ciljem da se akteri finansijskog sektora BiH, a posebno predstavnici lokalnih banaka i regulatora upoznaju sa novim zahtjevima i propisanim procesima međunarodnih regulatora vezanih za supervizorske procjene banaka i finansijskih institucija.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini  jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta. Glavni cilj Udruženja je da u u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metodologijama.