UPFBiH počelo sa realizacijom projekta „Poslovanje bez korupcije“

UPFBiH počelo sa realizacijom projekta „Poslovanje bez korupcije“

67
0
PODIJELI

Udruženje poslodavaca Federacije BiH provodi projekt “Poslovanje bez korupcije” koji se realizira u okviru krovnog projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, a koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Cilj projekta je doprinijeti smanjenju prostora za koruptivne radnje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti, kao i izloženosti poslodavaca korupciji. Na taj način bi se stvorili preduslovi za fer tržišnu utakmicu i poboljšanje poslovnog ambijenta u BiH, kroz iniciranje izmjene postojeće legislative koja potiče korupciju, uspostavu javnih registara, uspostavljanje web platforme za prijavu korupcije i besplatnu pravnu pomoć, te pružanje svih neophodnih informacija poslodavcima. Također će biti organizirana javna kampanja kojom će se, na osnovu prijava koruptivnih radnji s kojima se poslodavci susreću, vršiti javni pritisak na rješavanje prijavljenih slučajeva korupcije i pozvati na odgovornost institucije i pojedince odgovorne za rješavanje konkretnog problema.

„UPFBiH je preliminarnom analizom zaključilo da je potrebno pristupiti izradi teksta Zakona o  jedinstvenom postupku izvođenja inspekcijskog nadzora te je identificiralo još osam zakona koje je potrebno izmijeniti i dopuniti, kako bi se preciznije zakonski regulisao rad svih nivoa inspekcija, ograničilo diskreciono pravo inspektora te time smanjio prostor za korumptivne radnje“, kažu u UPFBiH.

Pored rada na izradi nove i izmjeni postojeće zakonske regulative, u okviru projekta bi se trebale održati i tematske sjednice Parlamenta FBiH,  Vlade FBiH i Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij FBiH o temi borbe protiv korupcije. Također je planirano kreiranje web platforme „Poslovanje bez korupcije“  putem koje će se pružiti mogućnost anonomne prijave korupcije, pružanje besplatne pravne pomoći članicama UPFBiH u vezi s borbom protiv korupcije, pregled svih propisa koji se odnose na borbu  protiv korupcije, bazu podataka, edukativne materijale i mogućnost interne komunikacije članova. Osim toga bit će inicirana uspostava  Centralnog registra grantova, poticaja i povoljnih kredita te Centralnog registra vlasnika kapitala, kao i formiranje savjetodavnog tijela za borbu protiv korupcije čiji članovi će biti predstavnici poslodavaca, nadležnih državnih institucija, inspekcijskih organa, akademske zajednice i nevladnih organizacija.

Dosadašnje antikoruptivne aktivnosti su nepravedno izostavile uključivanje poslovne zajednice koje su često u interakciji s javnim sektorom, a koja je ujedno najveća žrtva korupcije. Stepen učešća poslodavaca u borbi protvi korupcije se mora značajno povećati, jer

postoje velike mogućnosti za njegovo unapredjenje kako bi se ojačao integritet privatnog sektora, obezbijedila sigurnost poslovanja i smanjili sistemski rizici, što će u konačnici voditi ka prijeko potrebnoj većoj stopi ekonomskog rasta BiH. UPFBiH broji više od 20.000 članica i ima informacije s terena o korupciji s kojom se poslodavci svakodnevno susreću, zasigurno posjeduje veliki potencijal da otvori veliki sistemski front u borbi protiv korupcije i doprinese njenom značajnom smanjenju.